Магистратура
ksu@korkyt.kz +7242 26-27-14, Қабылдау комиссиясы +7242 23-53-92

Магистратура

Магистратура – кемінде 60-120 академиялық кредитті міндетті түрде меңгеру арқылы тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "магистр" дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейі

Магистрант – магистратурада білім алушы тұлға.

Магистр – магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін дәреже.

Магистрлік диссертация – ғылыми-педагогикалық магистратура магистрантының таңдалған білім беру бағдарламасы саласындағы өзекті проблеманың теориялық және/немесе практикалық әзірлемесін қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден тұратын, ғылым мен техниканың қазіргі заманғы теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделген бітіру жұмысы

Магистрлік жоба – бейінді магистратура магистрантының таңдалған білім беру бағдарламасының өзекті проблемаларының қолданбалы міндетін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерді қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден тұратын бітіру жұмысы.

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар үшін тереңдетілген ғылыми-педагогикалық және зерттеу даярлығы бар ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырады. Оқу мерзімі 2 жыл.

Бейінді бағыт бойынша магистратура экономика, медицина, құқық, білім, өнер, қызмет көрсету және бизнес, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік салалары, құқық қорғау қызметі үшін тереңдетілген кәсіптік даярлығы бар басқарушы кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырады. Оқу мерзімі 1 жыл.

Бейінді магистратураны бітірген магистрантқа педагогикалық бейіннің білім беру бағдарламаларын қосымша меңгергеруге мүмкіндік беріледі.  Ол үшін бейінді бағыттағы магистратураны бітірген магистрге педагогикалық бейіннің білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін негізгі дипломына қосымша педагогикалық қызметке рұқсат ететін куәлік беріледі. Осы орайда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде барлық білім беру бағдарламалары бойынша қосымша оқыту курстары ұйымдастырылады. Оқу мерзімі 15 апта.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті магистратураның ғылыми-педагогикалық бағытымен 34 білім беру бағдарламасы бойынша және бейінді бағытымен 16 білім беру бағдарламасы бойынша білім беруді жүзеге асырады.

Университет халықаралық аккредитациясы бар шетелдік жоғары оқу орындарымен белсенді әріптестік жұмыс жүргізуде. Білім алушылар Түркия, Польша, Ресей, Әзірбайжан, Татарстан және Башқұртстан сияқты шет мемлекеттердің жоғары оқу орындарында, сонымен қатар Қазақстанның жоғары оқу орындарымен және ғылыми-зерттеу институттарында ынтымақтастық келісімдер аясында ғылыми тағылымдамадан өтіп, белгіленген тәртіппен білім бағдарламаларын игереді.

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларының ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ЕРЕЖЕ

 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің бакалавриат, магистратура және докторантура даярлау бағыттары мен білім беру бағдарламаларының топтары бойынша тізімі 2020 - 2021жж

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің бакалавриат, магистратура және докторантура даярлау бағыттары мен білім беру бағдарламаларының топтары бойынша тізімі 2021 - 2022жж

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистратура және докторантура даярлау бағыттары мен білім беру бағдарламаларының топтары бойынша тізімі 2022 - 2023жж

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистратура, бакалавриат, магистратура және докторантура деңгейлерінің даярлық бағыты мен топтары бойынша білім беру бағдарламаларың тізімі 2023-2024 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистратура білім беру бағдарламаларын 2019-2020 оқу жылы бітірушілерге берілетін дәреже

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистратура білім беру бағдарламаларын 2020-2021 оқу жылы бітірушілерге берілетін дәреже

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистратура білім беру бағдарламаларын 2021-2022 оқу жылы бітірушілерге берілетін дәреже

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистратура білім беру бағдарламаларын 2022-2023 оқу жылы бітірушілерге берілетін дәреже

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистратура білім беру бағдарламаларын 2023-2024 оқу жылы бітірушілерге берілетін дәреже

Жоғары оқу орны компоненті және элективті пәндер каталогы

Пререквизиттер тізбесі-магистратура 2024

 

Магистратураның білім беру бағдарламалары

БББ тобының нөмірі БББ тобының атауы БББ коды мен атауы

7М01 Педагогикалық ғылымдар

М001 Педагогика және психология

1. 7М01104 - Педагогика және психология
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

М003

Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

2. 7М01303 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М01301 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
(бейіндік)

М006 Музыка педагогтерін даярлау 3. 7М01407 - Музыкалық білім
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау  4. 7М01409 - Кәсіптік оқыту (Көркем еңбек және арнайы пәндер)
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М010 Математика педагогтерін даярлау 5. 7М01510 - Математика
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

М011

Физика педагогтерін даярлау

6. 7М01512 - Физика
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М012

Информатика педагогтерін даярлау

7. 7М01514 - Информатика
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М013

Химия педагогтерін даярлау

8. 7М01515 - Химия
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М014

Биология педагогтерін даярлау

9. 7М01517 - Биология
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М015

География педагогтерін даярлау

10. 7M01518 - География
М016

Тарих педагогтерін даярлау

11. 7М01619 - Тарих
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М017

Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтарын даярлау

12. 7М01724 - Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтарын даярлау
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М018

Орыс тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау

13. 7М01722 - Орыс тілі мен әдебиеті
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М019

Шетел тілдері педагогтерін даярлау

14. 7М01723 - Шетел тілі: екі шетел тілі
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

М056

Аударма ісі, ілеспе аударма

15. 7М02335 - Аударма ісі
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
М060

Филология

16. 7М02336 - Филология
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М04 Бизнес, басқару және құқық

М070

Экономика

17. 7М04140 - Экономика
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М04101 - Экономика
(бейіндік)

М071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

18. 7М04139 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М04102 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
(бейіндік)

М072 Менеджмент және басқару

19. 7М04141- Менеджмент
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М04103 - Менеджмент
(бейіндік)

М073 Аудит және салық салу

20. 7М04142 - Есеп және аудит
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М04105 - Есеп және аудит
(бейіндік)

М074 Қаржы, банк және сақтандыру ісі

21. 7М04144 - Қаржы
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М04104 - Қаржы
(бейіндік)

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика и статистика

М087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 

22. 7М05247 - Экология
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М05201 - Экология
(бейіндік)

7М06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М096 Ақпараттық технологиялар

23. 7М06149 - Ақпараттық жүйелер
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

24. 7М06150 - Есептеу техникасы және бағдарламалармен қамтамасыз ету
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

М097 Химиялық инженерия және процестер

25. 7М07153 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М07101 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
(бейіндік)

М099 Энергетика және электр техникасы 

26. 7М07155 - Электр энергетикасы (Жаңартпалы энергетика)
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

М103 Механика және металл өндеу

27. 7М07158 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М07104 -Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
(бейіндік)

М124 Құрылыс

28. 7М07365 - Құрылыс
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М07301- Құрылыс
(бейіндік)

М125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

29. 7М07366 - Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М07302 - Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру
(бейіндік)

7М08 Ауылшаруашылығы және биоресурстар

М131 Өсімдік шаруашылығы

30. 7М08172 - Өсімдік шаруашылығы
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

 7М08101 - Агрономия
(бейіндік)

М136 Аграрлық техника және технология

31. 7М08773 - Аграрлық техника және технология
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М08501 - Аграрлық техника және технология
(бейіндік)

М137 Су ресурстары және суды пайдалану

32. 7М08674 - Су ресурстары және суды пайдалану
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М08601- Су ресурстары және суды пайдалану
(бейіндік)

33. 7М08675 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М08602 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
(бейіндік)

7М11 Қызмет көрсету

М150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

34. 7М11279 - Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау (Техносфералық  қауіпсіздік)
(ғылыми-педагогикалық бағыт)

7М011201 - Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау (Техносфералық  қауіпсіздік)
(бейіндік)

 

 

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

https://e-univer.korkyt.kz/

Call center

+7-7242-558877

МООK

МООK (Жаппай ашық онлайн сабақ)

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...